Порядок рецензування статей

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування.

Форми рецензування статей:

  • внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії);
  • зовнішня (рецензування рукописів статей провідними спеціалістами у відповідній галузі науки).

Відповідальний секретар редколегії визначає відповідність статті профілю збірника наукових праць, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Відповідальний секретар протягом 3 робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Сроки рецензування в кожному окремому випадку визначаються з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті.

У рецензії повинні бути визначені такі аспекти майбутньої публікації:

  • чи відповідає зміст статті її назві;
  • наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науки;
  • чи доступна стаття науковцям із погляду мови, стилю, розташування материалу, таблиць, діаграм, рисунків тощо;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше опублікованої із даного питання літератури;
  • у чому конкретно полягають позитивні риси, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;
  • висновок про можливості публікації даного рукопису у збірнику наукових праць: «рекомендовано», «рекомендовано з урахуванням виправлень відмічених рецензентом недоліків» чи «не рекомендовано».

Рецензії завіряються у порядку, встановленному в установі, де працює рецензент.

У випадку відхилення статті від публікації редколегія направляє автору мотивовану відмову.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається. Текст рецензії про відхилення статті від публікації направляється автору електронною поштою.

Наявність позитивної рецензії – не достатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії збірника наукових праць.