Вимоги до статей

1. Умови публікації результатів досліджень:

 • стаття повинна бути актуальною, новою (раніше ніде не опублікованою), містити постановку мети (завдань, проблем), опис основних результатів досліджень, отриманих автором, висновки;
 • відповідати правилам оформлення;
 • за організаційні витрати для публікації рукописів у збірнику наукових праць (після їх прийняття до друку) здійснюється оплата на рахунок, указаний редколегією.

2. Правила оформлення статті:

 • стаття надсилається в редколегію збірника наукових праць за електронною redactor.dnu @ gmail.com;
 • обсяг статті формата А4 – від 8 до 16 сторінок;
 • текст статті повинен бути оформлений відповідно до «Вимог до оформлення статей» ретельно вичитаний автором, який несе повну відповідальність за науково-теоретичний рівень матеріалу;
 • стаття може надсилатися до редколегії лише в електронному вигляді (паперовий варіант надсилати не треба).

3. Сопроводжувальні документи до статті:

 • відомості про авторів (розташовуються у спільному зі статтею текстовому файлі, назва якого відповідає прізвищу першого автора латинськими літерами, окремою сторінкою наприкінці статті): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), контактні телефони, факс, e-mail, поштовий індекс і адреса (українською чи російською та англійською мовами).

Вимоги щодо змісту наукових статей студентів, аспірантів та молодих вчених, що приймаються до розміщення у «Молодіжному науковому віснику Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: «Економічні науки» >>>>>

1. Для розміщення статей...

Для розміщення у «Молодіжному науковому віснику Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: «Економічні науки» приймаються наукові статті українською, російською, польською, болгарською, англійською, німецькою, французькою та іншими мовами, підготовлені студентами, аспірантами та молодими вченими вищих навчальних закладів України та зарубіжжя одноосібно або у співавторстві, які раніше не були опубліковані. Зміст статей повинен відповідати профілю та спрямованості видання, сучасному науково-теоретичному рівню.

2. Тематичні напрямки

Редакційна колегія «Молодіжного наукового віснику Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: «Економічні науки» приймає наукові статті за такими тематичними напрямками:

 • Фінанси держави та суб’єктів господарювання, фінансові ринки
 • Гроші та кредит, банківська справа
 • Бухгалтерський облік та аудит
 • Економіка та управління підприємством, менеджмент, маркетинг
 • Економічна кібернетика
 • Економічна інформатика та прикладна статистика
 • Міжнародна економіка
 • Механізм регулювання економіки
 • Регіональна економіка, економіка галузей народного господарства
 • Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці

3. Періодичність виходу

Періодичність виходу «Молодіжному науковому віснику Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: «Економічні науки» – не менше 4 рази на рік.

4. Подання матеріалів

Матеріали подаються до редакційної колегії в електронному та/або роздрукованому вигляді  (роздрукований примірник статті обов’язково має бути підписаний авторами).

Статті та супровідні документи до них можна подати відповідальному секретареві редакційної колегії:

 1. за почтовою адресою (кафедра фінансів економічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010, Україна);
 2. або на адресу електронної пошти redactor.dnu@gmail.com

Довідки можна отримати у відповідального секретаря редакційної колегії, голови факультетського відділення Студентського наукового товариства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Халявкіна Андрія Андрійовича за телефоном: (096) 341-44-18.

До кожної статті додаються: довідки про авторів (на кожного з авторів) та рецензія встановленого зразка (див. додаток 1) за підписом рецензента, завіреним печаткою установи.

Відомості про авторів містять: прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання (назва навчального закладу, освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність (напрям підготовки), курс, група), контактний телефон, електронну адресу.

Статті приймаються виключно за умови наявності позитивної рецензії та публікуються за умови прийняття відповідного рішення редакційною колегією. Рецензентом статті може виступати науковий керівник студента, якщо він має науковий ступень з економіки, або інша особа ­­– кандидат або доктор економічних наук. Відповідальність за адекватність результатів, даних, що наводяться, їхню достовірність, правильність цитування посилань на літературні джерела, відсутність плагіату та відсутність граматичних та стилістичних помилок несуть автори статті, їх наукові керівники (рецензенти) статей.

5. Основні вимоги

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді, має бути ретельно вичитана авторами щодо відсутності граматичних та стилістичних помилок та оформлена відповідно до встановлених редакційною колегією вимог. Не допускається виклад матеріалу у публіцистичному стилі. Виклад матеріалу статті має бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразною, лаконічною та відповідати літературним нормам і науковому стилю.

6. Граничні обсяги наукової статті

Граничні  обсяги наукової статті становлять 0,5 - 1 друк. арк. (20 000 – 40 000 знаків з врахуванням пробілів), що приблизно відповідає обсягу тексту на 8 – 16 сторінках, віддрукованих з одного боку аркуша формату А4 (210х297 мм).

Електронний варіант статті готується та подається у вигляді файлу, створеного за допомогою текстового редактора Microsoft Word. Формат файлу: *.doc, *.docx. Назви файлу – прізвище автора (якщо авторів декілька – першого автора) статті латинськими літерами. Оформлення й зміст електронної копії повинний бути ідентичним тексту роздрукованої статті.

При оформленні статті не використовуються стилі тексту, сторінки не нумеруються. Слова друкуються без переносів. Шрифт набору: розмір шрифту – 14, Times New Roman, звичайний (в таблицях та на рисунках допускається шрифт Arial Narrow розміром  не менше ніж 11). Абзац:  міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, вирівнювання основного тексту – по ширині.  Параметри сторінки (поля): зверху, знизу, справа – 1 см; зліва – 3 см. Маркіровані списки оформляються за такими ж параметрами, що і основний текст.

Всі нетекстові об’єкти створюються за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word. Всі формули повинні бути виконані в математичному вистроєному редакторі формул Word або підключеному редакторі MathType. Розміри шрифту: звичайний – 12 пт; великий індекс – 10 пт; дрібний індекс – 8 пт; великий символ – 14 пт; дрібний символ – 8 пт, вирівнювання – по центру сторінки без абзацного відступу. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту.

Весь графічний матеріал повинен бути мінімальним за обсягом, чорно-білого кольору, заповнення виконуються штрихуванням. Рисунки, таблиці і надписи до них розташовуються безпосередньо після посилань на них у тексті. В тексті обов’язково повинні бути посилання на всі таблиці та рисунки. Вони обов’язково супроводжуються підписом, що містить тип графічного матеріалу (таблиця, рисунок), його номер і назва.

7. Елементи статті

7. Наукова стаття повинна містити наступні елементи (з дотриманням вказаної послідовності):

 1. індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – вказується у першому рядку ліворуч;
 2. назва статті;
 3. відомості про автора (прізвище, ініціали, навчальний заклад; якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
 4. відомості про наукового керівника (прізвище, ініціали, вчене звання і вчений ступінь, посада);
 5. анотація мовою оригіналу (не більше 50 слів);
 6. ключові слова мовою оригіналу (5 – 6 слів);
 7. текст статті, структурований наступним чином:
  • постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);
  • аналіз останніх досліджень і публікацій з обраного наукового напряму;
  • не вирішені частини досліджуваної проблеми;
  • мета статті;
  • виклад основного матеріалу;
  • висновки;
 8. список джерел, складений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності посилання на відповідні джерела в тексті статті. На всі наведені у списку джерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках;
 9. короткі анотації двома мовами (англійською / українською / російською), відмінними від мови оригіналу (із обов’язковим зазначенням назви статті, ПІБ авторів та наукового керівника на цих мовах).

Зразок оформлення структурних елементів статті подано у додатку 2.

Назва має стисло відбивати головну ідею і предмет дослідження, окреслювати тему наукової статті, бути  короткою, однозначною, конкретною.

Постановка наукової проблеми має відображати актуальність теми статті, її зв’язок із найважливішими теоретичними та науково-практичними завданнями, значення для розвитку певної галузі науки і практики. Оптимальний обсяг цього елементу у науковій статті – 1-2 абзаци або 5-10 рядків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій є важливим елементом статті, що забезпечує загальне розуміння предмета дослідження. Він має містити посилання на авторитетних науковців, що займалися дослідженням відповідної наукової проблеми, короткий огляд основних досліджень і публікацій, наявних у списку літератури, що додається до наукової статті, на які спирається автор, узагальнення сучасних поглядів на проблему, Слід уникати в аналізі останніх публікацій прямого цитування думок інших авторів, якщо це не зумовлено логікою викладу матеріалу. Оптимальний обсяг аналізу публікацій – 0,5 – 1 сторінка.

Аналіз досліджень і публікацій завершується виділенням дискусійних положень, труднощів при розробці даного питання, невирішених питань у межах загальної проблеми, яким присвячена стаття. При цьому для передавання мотивації актуальності теми і важливості дослідження можуть бути використані такі мовні кліше: серед проблем, пов’язаних із…; уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання…; заслуговує на особливу увагу…; фрагментарно висвітлювалася в…; не була об’єктом спеціального вивчення… та інші. 

Мета статті має бути логічним продовженням наведеної автором у вступі постановки наукової проблеми та висновків щодо недостатньо вивчених у наявних публікаціях аспектів наукової проблеми. Формулювання цілей статті забезпечує конкретизацію постановки проблеми та має відображати головну ідею даної публікації. Оптимальний обсяг даного елементу статті – 1 абзац, або 5-10 рядків.

Виклад основного матеріалу – це основна частина статті, що займає не менше двох третин її обсягу. В ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, розроблені науково-методичні підходи та результати їх апробації, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу. В даному елементі статті потрібно чітко, не перевантажуючи текст табличним та ілюстративним матеріалом, викласти нові та оригінальні результати, які були отримані авторами у своїй науково-дослідній діяльності. У викладі основного матеріалу слід уникати роз’яснень загальновідомих положень, на які можна посилатися, вказуючи відповідний номер у доданому списку літератури.

Стаття має завершуватись конкретними висновками і рекомендаціями, що коротко узагальнюють викладений в основній частині матеріал та/або перспективу подальших досліджень. Оптимальний обсяг – 0,3 –0,5 сторінки.

Список літератури має містити не менш як 5 посилань на нормативно-правові акти, монографії, інші статті та електронні джерела, які не втратили своєї актуальності, на які спирався автором в процесі підготовки статті, що підтверджується посиланнями на всі вказані у списку літературні джерела в аналізі досліджень і публікацій та викладі основного матеріалу.

Посилання в тексті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1, 6], [1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10-11]; посторінкові посилання не допускаються.

Посилання на джерела статистичних даних є обов’язковими.

Зразки оформлення списку джерел подано у додатку 3.

Додаток 1. Рецензія на наукову статтю

Рецензія

на наукову статтю

_____________________________________________________________      (автор(и),  П.І.Б.)

«_______________________________________________________»

(назва статті)

Актуальність теми статті обумовлена _____________________________

_________________________________________________________________

Автори рецензованої статті поставили перед собою та вдало вирішили цілий ряд актуальних наукових завдань, зокрема:_________________________________ ______________________________________________________________________.

До суттєвих здобутків автора(ів) можна віднести:_______________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Наукові положення, які знайшли своє відображення в рецензованій статті, достатньо повно досліджені та обґрунтовані, про що свідчать її структурна побудова, логічність, завершеність, обґрунтованість наукових положень та висновків, грамотність та сучасний науковий стиль подачі матеріалу.

Тематика статті повністю відповідає специфіці збірнику наукових праць, вона оформлена відповідно до встановлених редакційною колегією вимог.

Стаття написана науковою мовою, в ній відсутні граматичні та стилістичні помилки.

В даній роботі немає відомостей, що суперечать законодавству про державну таємницю.

В даній роботі немає відомостей, які відносяться до конфіденційної інформації державних органів, підприємств, установ, організацій.

Рецензована стаття не містить даних про неоформлені результати інтелектуальної творчої діяльності на об’єкти права інтелектуальної власності, визначені законодавством країни.

Виходячи з цього, рецензована стаття заслуговує схвальної оцінки та може бути рекомендована до друку у науковому електронному (онлайн) виданні –

«Молодіжний науковий вісник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія: «Економіка».

 

Посада, науковий ступінь, наукове звання, П.І.Б. рецензента                                                      Підпис             

 

Додаток 2. УДК, відомості про автора

УДК 336.71(477):339.924

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

Іванов І.І., студент 4-го курсу, гр. ЕФ-09-1,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Науковий керівник Петров П.П.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри ______________________________,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Додаток 2. Анотація, ключові слова тощо...

Анотація

У статті досліджено найбільш загальні тенденції зміни у пріоритетах діяльності банків з іноземним капіталом в Україні під впливом світової фінансової кризи 2008–2009 рр.; визначено специфіку розбіжностей між іноземними та вітчизняними банками з державним і приватним капіталом, проаналізовано специфіку реалізації різних форм реструктуризації іноземними банками в Україні під час кризи, окреслено стратегічні орієнтири діяльності банків з іноземним капіталом на ринку України.

Ключові слова: банківська система, банки з іноземним капіталом, реструктуризація, кредитно-інвестиційний портфель, банківські мережі.

Постановка проблеми. Розвиток банківської системи України тісно пов’язаний з інтеграційними процесами, що відбуваються у світовій економіці, тому проблеми доступу іноземного капіталу та його впливу на діяльність вітчизняних банків і економічну безпеку держави в цілому набувають особливої актуальності. Про важливість оцінки процесу залучення іноземного капіталу у контексті проблеми підвищення капіталізації банківської системи України свідчить досвід ряду країн Центральної та Східної Європи, для яких активна експансія іноземного капіталу в банківський сектор розпочалася ще в середині 1990-х pp.

…….

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості виходу іноземного капіталу на банківський ринок України вже досліджені багатьма вітчизняними економістами та фахівцями. Вагомий внесок у розвиток  даної наукової проблематики зробили О. Кірєєв [1], С. М. Козьменко [2], Ф. І. Шпиг [3], В. Матвієнко [3], В. Геєць [4], … та інші. …

Невирішені частини досліджуваної проблеми. Однак, враховуючи поглиблену теоретичну розробленість у сфері іноземного капіталу та іноземного інвестування, невирішеним залишається питання…..

Метою статті  є дослідження найбільш загальних тенденцій зміни у пріоритетах діяльності банків з іноземним капіталом в Україні під впливом світової фінансової кризи 2008–2009 рр.

Виклад основного матеріалу. Закордонні материнські банки та фінансові організації під час кризи останніх років продемонстрували стратегічний інтерес до українського банківського сектора….

Додаток 2. Таблиця

Таблиця 1. Динаміка розвитку банківських мереж в Україні [2, 3]

Банк

Кількість структурних підрозділів

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

   Ощадбанк

6157

6084

7317

   Приватбанк

 

 

 

   Райффайзен Банк Аваль

 

 

 

 

 

 

 

Скорочення витрат іноземних банків протягом кризи відбувалось і за рахунок мінімізації фонду заробітної плати….

Додаток 2. Рисунок, формула

Pиcунок 1. Динaмiкa відношення приросту oбcягiв кpeдитiв, нaдaниx резидентам, до бopгoвиx цiнниx пaпepiв, eмiтoвaниx peзидeнтaми Євpoпeйcькoгo Сoюзу, пpoтягoм 2003-2011 pp. [3, 4]

Однак слід визнати і той факт, що ключова зацікавленість іноземних банків полягає….

….

дe

Capi – кaпiтaлiзoвaнa вapтicть aкцiй i-гo пiдпpиємcтвa гaлузi;

DSi – зaгaльнa cумa бopгoвиx цiнниx пaпepiв, eмiтoвaниx i-тим пiдпpиємcтвoм гaлузi;

Eqi – зaгaльнa cумa влacнoгo кaпiтaлу i-гo пiдпpиємcтвa гaлузi;

DCi – зaгaльнa cумa зaлучeнoгo кaпiтaлу i-гo пiдпpиємcтвa гaлузi.

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує аналіз співвідношення….

Додаток 2. Висновки. Список використаних джерел

Висновки. Тривалий час на законодавчому рівні відбувалися дискусії з приводу доцільності відкриття національного фінансового ринку для філій іноземних банків. Але процес структурної трансформації банківської системи…..

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(в порядку посилання по тексту)

 1. Боярко, І. М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Текст] / І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – C. 90-100.
 2. Гриценко, Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 148-155.

….

Додаток 2. Аннотация. Summary. Key words

Аннотация

Захожий В.П. Влияние мирового финансового кризиса на деятельность банков с иностранным капиталом в Украине.

В статье исследованы наиболее общин тенденции изменений приоритетов деятельности банков с иностранным капиталом в Украине под влиянием мирового фінансового кризиса 2008-2009 гг., определена специфика различий между банками с государственным и частным капиталом, проанализировано специфику реализации различных форм реструктуризации иностранными банками в Украине во время кризиса, очерчены стратегические ориентиры деятельности банков с иностранным капиталом на рынке Украины.

Ключевые слова: банковская система, банки с иностранным капиталом, реструктуризация, кредитно-инвестиционный портфель, банковские сети.

 

Summary

Zakhozhiy V.P. The impact of the world financial crisis on activities of banks with foreign capital in Ukraine.

In this article were researched the most general trends in the priorities of the banks with foreign capital in Ukraine under the influence of the global financial crisis in 2008–2009. The author also identified specific differences between foreign and domestic banks with public and private capital,  analyzed the specifics of various forms of restructuring of foreign banks in Ukraine during the crisis and outlined the strategic goals of the banks with foreign capital in Ukraine.

Key words: Bank system, foreign banks, restructuring, loan and investment portfolio, bank network.

Додаток 3. Оформлення бібліографічного опису

Приклади оформлення бібліографічного опису

Книга одного автора:

Лігоненко, Л. О. Антикризове управління підприємством: Теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій [Текст] : монографія / Л. О. Лігоненко ; Мін–во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – [Б. м. : б. и.], 2001. – 580 с. – ISBN 966-7376-80-X.

Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Крамаренко ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К. : ЦНЛ, 2003. – 224 с. – ISBN 966-8253-33-7.

Книга авторського колективу у складі від двох до чотирьох осіб:

Лігоненко, Л. О. Управління грошовими коштами торговельного підприємства [Текст] : навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ковальчук ; Мін-во освіти і науки України, Київський держ. торговельно-економ. ун-т. – К. : КДТЕУ, 1998. – 156 с. – ISBN 966-7376-01-Х.

Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2001. – 208 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000251-0.

Книга п’яти і більше авторів:

Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. –  Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5.

Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Текст] : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник [та ін.] ; ред. А. О. Єпіфанов. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с. – ISBN 978-966-8958-13-7.

Книга видана без автора:

Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Мін–во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с. – ISBN 966-574-671-5.

Словники, довідники:

Україна у цифрах у 2008 році [Текст] : статистичний збірник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-2142-81-5.

Большой экономический словарь. 25 000 терминов [Текст] / ред. А. Н. Азрилиян. – 6-е изд., доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с. – ISBN 5-89378-012-4.

Багатотомні видання:

Основы финансового менеджмента : В 2 т. Т. 1 [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – 592 с. – (Библиотека финансового менеджера). – ISBN 966-521-140-4.

Законодавчі та нормативні документи:

Закон України про пенсійне забеспечення [Текст] : офіційне видання / Україна. Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 56 с. – (Закони України). – ISBN 966-7288-27-7.

Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. від № 14 [Електронний ресурс] / Правові системи НАУ. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0014665-06 – 29.09.2011. – Назва з екрану.

Дисертації, автореферати:

Пластун, О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб`єктів підприємництва сфери матеріального виробництва [Текст] : дис. канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 – гроші, фінанси і кредит / О. Л. Пластун ; Держ. вищий навчальний заклад “УАБС НБУ”. – Суми : [ Б. В. ], 2007. – 250 с.

Матвієнко, П. В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України [Текст] : автореф. дис. канд. економ. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / П. В. Матвієнко ; Київський нац. економічний ун-т. – К. : [ Б. В. ], 2004. – 19 с.

Стаття з газети чи журналу:

Боярко, І. М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Текст] / І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – C. 90-100.

Гриценко, Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств [Текст] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3. – С. 148-155.

Складова частина книги:

Школьник, І. О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку [Текст] / І. О. Школьник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.) : У 2-х т. : Т.1. – C. 106-108.

Електронні ресурси:

Делмон Дж. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре : практическое руководство для органов государственной власти / Джеффри Делмон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ppiaf.org/ppiaf/sites/ppiaf.org/files/publication/Jeff%20Delmon_PPP_ russian.pdf. – 25.02.2012. – Назва з екрану.